להלן נוסח ההחלטה של הועדה המקומית. יש לציין שלהחלטה היו שני מתנגדים: חבר המועצה אילן מאירי וחבר המועצה רמי פדלון שלמרות שהוא בקואליציה הצביע נגד.

נוסח ההחלטה:

להפקיד התכנית בתנאים:

1. תקונים טכניים בתאום מח' תכנון

2. העברת כתב שיפוי כתנאי למתן תוקף

3. מעיון בתשריט עולה כי חלק מ-10 מקומות החניה המוצעים בתחום המגרש הינם מקומות חנייה "משניים". יובהר כי בחישוב מס' החניות לתקן יחושבו רק מקומות חנייה ראשיים, והגדרת מס' החניות המחויבות בתחום המגרש בתכנית, יעודכן בהתאם למערך החניה שניתן לספק בתחום המגרש, ע"פ המבנה הקיים בפועל.

4. עם זאת, בשלב ההיתר יקבע השימוש בדירות השונות (מגורים או אחר), ותקן החניה יהיה בהתאם לשימוש שיקבע בפועל. לדוגמא: אם המבנה יאוכלס באוכלוסית חוסים כהגדרתם ע"פ החוק, למשל אספרגר, אז דרישת החניה תצומצם בהתאם לקבוע בתקן לשימוש מעין זה.

5. תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה אישור אדריכל העיר לגמר המבנה.

הערה:

מר אילן מאירי מתנגד

מר רמי פדלון מתנגד