ועדת המשנה לתכנון ובניה של עיריית רמת-גן דנה בישיבתה מתאריך 12.6.11 בבקשה לאשר בניית מרתף חניה ל 18 חניות בארלוזורוב 36. בסיכומו של הדיון הוחלט ש 18 חניות אינן מספיקות והבקשה תאושר רק בתנאי שיוצג פתרון ל 43 מקומות חניה.

 ראויים להערכה  דברי היועץ המשפטי של הועדה עו”ד שואקה שעמדתו הנחרצת היא שהביאה בסופו של דבר להחלטה שהתקבלה.

 ראוי לציון מיוחד ד”ר אבי ליליאן שדבריו בועדה מעידים על תמיכה איתנה ובלתי מסוייגת שלו ושאר חברי סיעתו (במיוחד ישראל זינגר ואילן מאירי) בתושבים שנאבקים כבר למעלה מ 4 שנים על מנת שבארלוזורוב 36 תהיינה חניות על פי התקן.

 בנוסף יש לציין שגם חברי מועצה נוספים צדדו בעמדת התושבים בעניין זה ובמיוחד רמי פדלון וצביקה ניר.

להלן הפרוטוקול הכמעט מלא של הדיון בעניין זה. 

אדר’ חיים כהן:                סעיף 9, ארלוזורוב 36. הבניין הזה מוכר לכולכם מהעיתונות, נדמה לי, יותר מאשר מהישיבות בוועדה. על כל פנים, מה שמונח בפנינו כרגע זה פתרון חניה. 

ד”ר אבי ליליאן:              מה מונח לפנינו?

אדר’ חיים כהן:                בקשה לפתרון חניה לבניין, עם בקשה להיתר לבניין כולו. זאת אומרת, הבניין כפי שהוא, כמו שאתם רואים אותו ומכירים אותו בצומת, ללא כל שינוי. הכל נובע מכך שהחליטה ועדת הערר שמה שנבנה בשטח זה בניין חדש. אני מזכיר את הוראות התוכנית. התוכנית מאפשרת שתי אופציות – או תוספת לבניין קיים או בניין חדש. וכשזה בניין חדש כתוב: אם זה יהיה בניין חדש אז החניה צריכה להיות תת קרקעית. הם נאבקו, נאבקו, אנחנו נאבקנו, נאבקנו כנגדם, וועדת הערר פסקה כפי שאנחנו הצגנו את זה, ייצג אותנו עו”ד מולי אורן, ופסקה שבעצם הבניין נהרס והוקם בניין חדש. ולפיכך, על מנת שהם יוכלו להכשיר את הבניין, לעשות אותו כשר עם חניון תת קרקעי כמו שכתוב בתקנות, הם הגישו לנו בקשה להיתר שכוללת חניון תת קרקעי.

הבקשה היא בקשה שמוגשת ע”י ניצן ארליך, שעומד בראש קבוצת רכישה. בתוכן הבקשה: על מקרקעין המיועד למגורי סטודנטים, אנשי סגל ואורחי מכללת שנקר, דיור לאוכלוסייה מיוחדת ובו היה קיים בניין שנהרס, מבוקש להכשיר מבנה מגורים בדיעבד כבניין חדש פלוס מרתף חניה הכולל מתקני חניה תת קרקעיים וביטול מתקני חניה משוקעים המופיעים בהיתר מספר 25372.

ד”ר אבי ליליאן:              מה זה מתקני חניה משוקעים?

אדר’ חיים כהן:                היה להם פתרון חניה אחר שלא התאים להגדרה של חניה תת קרקעית. כי הבניין, ההיתר הראשון יצא כתוספת בנייה, והם הרסו את הבניין במהלך הבנייה. טרם הדיון בוועדה הוגשה תוכנית מעודכנת הכוללת 18 חניות במקום 12 חניות ומתקני חניה תת קרקעיים במרתף חניה. יש כאן הערות של מחלקת הרישוי, יש חוות דעת מחלקת הדרכים שמדברת על כך שאם זה היתר למגורי סטודנטים, אנשי סגל וכד’, אז זה מתאים לסעיף 5.3 בתקנות התכנון והבנייה, התקנת מקומות חניה. הדבר הכי קרוב לזה למלון עירוני של 1 עד 3 כוכבים, אכסנייה, פנסיון, ואז אפשר לחשב לפי התקן של מקום חניה אחד לכל 5 חדרים, שאומץ ע”י מגישי הבקשה להיתר.

ד”ר אבי ליליאן:              זה לא הולך להיות מלון.

אדר’ חיים כהן:                אני חוזר ואומר מה זה הולך להיות. הולך להיות לפי התוכנית התקפה: “מגורי סטודנטים, אנשי סגל ואורחי מכללת שנקר, דיור לאוכלוסיות מיוחדות (כגון קשישים וחוסים)”.

ד”ר אבי ליליאן:              זאת אומרת, זה לא הולך להימכר כבניין למגורים לעמך ישראל.

אדר’ חיים כהן:                היתר הבנייה שייצא הוא למגורי סטודנטים, אנשי סגל ואורחי מכללת שנקר, דיור לאוכלוסיות מיוחדות (קשישים וחוסים)”. זה הייעוד שאליו מבוקש ההיתר. זה ההיתר המבוקש.

ד”ר אבי ליליאן:              אבל זה לא מה שכתוב כאן. כתוב מבוקש להכשיר מבנה מגורים, בדיעבד. זה לא מה שמבוקש כאן.

אדר’ חיים כהן:                מבוקש בדיוק מה שאני אומר. מבוקש מגורים לסטודנטים, אנשי סגל ואורחי מכללת שנקר.

ד”ר אבי ליליאן:              זה לא מה שכתוב כאן, למען השם, זו לא העברית שכתובה כאן.

אדר’ חיים כהן:                ד”ר ליליאן, למען הסר ספק, מה שמבוקש כאן, ואם נעשתה טעות בניסוח, בהצגת הדברים, אני חוזר בפעם המאה. מה שמבוקש כאן הוא מגורי סטודנטים, וכפי שאמרתי קודם – אנשי סגל ואורחי מכללת שנקר, דיור לאוכלוסיות מיוחדות כגון קשישים וחוסים. זה מה שמבוקש כאן. אני ביררתי את זה חזור וברר.

ד”ר אבי ליליאן:              זאת אומרת שאת השורה השנייה אפשר למחוק כאן?

אדר’ חיים כהן:                אפשר למחוק- 

מר רמי פדלון:                    חיים, יש לי שאלה. שוב, אני לא מומחה גדול, אבל שמעתי שבעצם הדירות נמכרו לאנשים מהיישוב. אז מה זה אומר מבחינתנו כוועדת תכנון ובנייה? 

אדר’ חיים כהן:                זה לא אומר שום דבר. אני אומר, היתר הבנייה יוצא למגורי סטודנטים וכפי שאמרתי. הם יכולים להיות בידיים של כל אחד, אבל יגורו שם סטודנטים או חוסים.

מר רמי פדלון:                    ואיך נבדוק את זה?

אדר’ חיים כהן:                נמצא את המנגנון לבדיקה, כמו שהתוכנית תקפה. הם לא עושים משהו שבניגוד לתוכנית התקפה. כך קבעה התוכנית התקפה.

עו”ד דוד שואקה:               ברשותכם, אני רוצה להעיר. ראשית כל, יש באמת בעיה גדולה איך אנחנו נבטיח שהשימוש בפועל יהיה מתאים להיתר ושלא יהיו שם מגורים. אני חושב שיש לנו מספיק בסיס לחשוב שכן יש שם מגורים רגילים ולא למטרות שיהיו קבועות בהיתר. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם אם אנחנו מדברים על המטרה של ההיתר, שזה מגורי סטודנטים וחוסים וכו’, זה מגורים. יגורו שם. גם הסטודנטים, זה לא בית מלון. הסיווג של בית מלון 1-3 כוכבים ממש לא מתאים לזה. לא מדובר בבית מלון, אנשים יגורו שם, כמו שגרים בשכירות בבניינים, ישכרו שם סטודנטים ויגורו שם. לכן הסיווג המתאים, עם כל הכאב והצער, הוא סיווג של מגורים, בסיווג של מגורים צריך 40 חניות לדירות ועוד 3 לחנויות, שזה 43 מקומות חניה ולא 18 מקומות כמו שהם מבקשים. אני לא מאמין, אנחנו כל פעם מחפשים כל מיני פתרונות קסם וכל מיני פטנטים וזה הולך לוועדות ערר והולך לבתי משפט ונתקע, ובסופו של דבר הם רק מאריכים את הדרך שלהם. גם העניין הזה, אני לא חושב שזה יצליח לעבור הלאה, וכולכם יודעים שפה יש מספיק גורמים שיביאו את זה לכל ערכאה אפשרית, וחבל על העניין הזה. זה לא בית מלון ולא יכול להיות בית מלון ולא יכול להיות סיווג של בית מלון לעניין חניות. זו דעתי.

ד”ר אבי ליליאן:               כל הכבוד לעו”ד שואקה, זה היה מאוד ברור.

אדר’ חיים כהן:                עפ”י חוות דעתו של היועץ המשפטי, אני מציע לאשר את הבקשה בתנאי שכמות החניות תותאם, כפי שהוא אמר הרגע, 40 פלוס  

עו”ד דוד שואקה:               שזה מגורים, זה הרגיל. זה מה שצריך להיות בבניין כזה.

ד”ר אבי ליליאן:              אפשר לחפור…?

מר רמי פדלון:                    כן, כן, אפשר. כן, אבי, אפשר.

ד”ר אבי ליליאן:              עכשיו פתאום אפשר?

מר יצחק שחם:                 זה עניין טכני, עזוב.

מר רמי פדלון:                    עזוב, שישברו את הראש. 

ד”ר אבי ליליאן:              8 שנים…

מר רמי פדלון:                    מה זה עניינך? אתה ועדה תכנונית, אתה מאשר, זה ככה, שישברו את הראש איך עושים את זה.

אדר’ חיים כהן:                הבעיה היא שלהם, לא של הוועדה.

ד”ר אבי ליליאן:              רק שנייה, רק רגע.

אדר’ חיים כהן:                מה השאלה?

ד”ר אבי ליליאן:              אני רוצה שתבהיר לי את הנושא הזה. 

אדר’ חיים כהן:                40 מקומות חניה פלוס 3, זה מה שהם נדרשים להציג לנו פתרון.

אדר’ חיים כהן:                כל עוד שלא יציגו לנו פתרון ל-43 מקומות חניה לא יימסר היתר.

ד”ר אבי ליליאן:              עכשיו שתי שאלות ברשותכם, בבקשה. המצב כרגע שם, הבניין סגור לגמרי. האם מדובר בדירות של 30 מטר כל אחת או שכבר איחדו אותן? 

אדר’ חיים כהן:                אני לא יודע, וזה לא רלוונטי.

מר יצחק שחם:                 מה אפשר לעשות שקיבלו… ביחד עם כולם ואתה מחפש משהו נגד? אתה ביחד עם כולם עכשיו.

ד”ר אבי ליליאן:              אני רוצה להבין.

מר יצחק שחם:                 אתה דרשת שיהיה חניות, אז אמרו יהיה חניות. זהו.

אדר’ חיים כהן:                ד”ר ליליאן, אני לא יודע מה יש שם בשטח.

מר יצחק שחם:                 אז מה עכשיו אתה- 

אדר’ חיים כהן:                אני לא יודע, ואני חושב שזה לא רלוונטי, משום שאנחנו מתבקשים לאשר בקשה להיתר. אנחנו מתייחסים לבקשה המונחת לפנינו. ברגע שיהיה שם משהו שונה מהבקשה אז הוא לא יקבל אחר כך את הטופס 4 שלו.

ד”ר אבי ליליאן:              זאת אומרת שכל הנושא של סטודנטים וכן הלאה, אנחנו מורידים את זה.

אדר’ חיים כהן:                לא. מה שהסביר היועץ המשפטי הוא שהתקן מבחינתו לסטודנטים וחוסים, שזה השימוש המבוקש, התקן הזה הוא כמו תקן לדירות רגילות. ולא מלון. זה מה שאמר היועץ המשפטי. לכן נדרשים 40 מקומות חניה פלוס 3 למסחר.

מר יצחק שחם:                 יהיה להם שכל, הם יבקשו לשנות את הסיווג.

גב’ עליזה בורגר:              שטח מינימלי של דירה 30 מ”ר, לא מקובל עליי.

מר יצחק שחם:                 אם זה רגיל על דירות, אז למה הם צריכים חוסים וכד’? 

אדר’ חיים כהן:                זו לא תוכנית חדשה, זו תוכנית תקפה. הם מבקשים לסטודנטים ולכן לסטודנטים 30, כך נקבע בתוכנית התקפה.

מר רמי פדלון:                    בואו נתקדם, אין מה לעשות, חבר’ה, זו הצעה טובה.

ד”ר אבי ליליאן:              אני מבקש שתחזור שוב על הסיכום. 

אדר’ חיים כהן:                הסיכום הוא לאשר הבקשה בתנאי שיומצא פתרון ל-40 מקומות חניה פלוס 3 בהתאם לתקן לבנייה לדירות כפי שהציג היועץ המשפטי. השימוש במקום יהיה לסטודנטים, אורחי שנקר, חוסים וקשישים.

ד”ר אבי ליליאן:              אני מקבל.

אדר’ חיים כהן:                תודה רבה. 

מר דני גולדשטיין:           זה אין הגדרה, עזוב. 

מר יצחק שחם:                 בוא נמשיך, נו. 

אדר’ חיים כהן:                הם יגיעו אליך, אייל, ותשאל אותם. הם יגישו ערר יכול להיות.

מר יצחק שחם:                 יגישו ערר וישנו את זה למגורים רגילים. אם הם צריכים לעשות 40 חניות אז יכולים לעשות מגורים רגילים, למה להם סטודנטים?