דה מרקר מדווח על הגשת כתב אישום נגד איש עסקים לונדוני בגין מתן שוחד לצבי בר בסכום שקרוב למליון שקל בתמורה לקידום אינטרסים בפרויקטי נדל”ן ברמת-גן. על פי כתב האישום הוסוו כספי השוחד באמצעות הלוואה שניתנה לצבי בר ואשר הוחזרה ע”י נותן השוחד.

 

להלן הפתיח של כתב האישום:

צבי בר מכהן משנת 1989 כראש עיריית רמת גן. במסגרת תפקידו כיהן צבי בר כיושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן (להלן: "הועדה המקומית") חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ת"א (להלן: "הועדה המחוזית") וחבר בועדת משנה ב’ להתנגדויות של
הועדה המחוזית (להלן: "ועדת ההתנגדויות").

במהלך תקופת כהונתו היה צבי בר, במסגרת תפקידו, בעל יכולת השפעה, בין במישרין ובין בעקיפין, על קידום ושמירה של אינטרסים כלכליים של אנשי עסקים ויזמי נדל"ן בתחום העיר רמת גן.

הנאשם הינו אזרח איטלקי המתגורר בלונדון, איש עסקים, יזם נדל"ן ובעל מניות בחברות העוסקות בתחום הפיננסים והנדל"ן.

ביום 20.3.2001 הקים הנאשם יחד עם אחר את חברת בלנטפורט – ניהול השקעות בע"מ (להלן: "חברת בלנטפורט") והחזיק במחצית מהון מניותיה.

ביום 19.5.05 החליטה חברת בלנטפורט על העברת מניות, ועל הקצאתן של מניות נוספות, שבבעלותו של הנאשם, הפכה להיות בעלת 50% מהון ,Reliant Universal Co. כך שחברת המניות של חברת בלנטפורט.

במהלך התקופה שבין 2005 ועד 2008 (להלן: "התקופה הרלבנטית לכתב האישום") היה הנאשם, באמצעות אחזקותיו בחברת בלנטפורט לעיל, בעל אינטרסים בפרוייקט הנדל"ן "בית ליר אור" הנמצא בשטחה השיפוטי של עיריית רמת גן ובסמכות הועדה המקומית.

במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, היה צבי בר, במסגרת תפקידו, בעל יכולת השפעה, בין במישרין ובין בעקיפין, על קידום האינטרסים הכלכליים של הנאשם בפרוייקט בית ליר אור. הנאשם היה מודע לכך ופעל לנצל יכולת השפעה זו לטובתו.

כפי שיפורט להלן, במהלך התקופה שבין אפריל 2006 – נובמבר 2006 נתן הנאשם לצבי בר שוחד בסך של 977,743 ₪ בעד פעולות הקשורות בתפקידו, ובעד קידום האינטרסים הכלכליים של הנאשם בפרוייקט בית ליר אור.

על מנת להסוות את כספי השוחד לצבי בר, פעל הנאשם לכך שצבי בר ורעייתו יקבלו הלוואה על סך 225,000 ליש"ט מחברה בלונדון; הלוואה אשר הוחזרה, בחלקה, על ידי הנאשם.