לעו"ד לרינמן המייצג את תושבי אזור “גן הקופים” נודע כי מנהל מחלקת הרישוי בעיריית רמת-גן התבקש ע"י הממונים עליו לבדוק האם ניתן לתת אישור אכלוס ("טופס 4") למבנה בארלוזורוב 36. להלן המכתב ששלח בעניין זה עו"ד לרינמן לגורמים המוסמכים בעירייה.

לכבוד

ראש עיריית רמת-גן – מר צבי בר
מהנדס עיריית רמת-גן – אדר’ חיים כהן
עיריית רמת-גן – מנהל מחלקת רישוי – אדר’ דני גולדברג

התראה ממתן "טופס 4” לבניין בארלוזורוב 36 בניגוד לדין

בהתייחס לבדיקתכם ה"פנימית" בנוגע למתן "טופס 4" לבניין בארלוזורוב 36, אבקש בשם מרשיי, למעלה מ-200 תושבי אזור "גן הקופים", להביא לתשומת לבכם כי מתן "טופס 4" לבניין בארלוזורוב 36 יהיה בניגוד לדין.

1. אזכירכם, כי בית המשפט לעניינים מקומיים הוציא לבקשת פרקליטות המדינה ביום 6.8.08 צו המורה על "הפסקת העבודות במקרקעין הנדונים ואוסר על שימוש במבנה" ואף קבע: “כל עוד הבניין מוקם בניגוד לתכנית ו/או ללא היתר יש בפנינו מצב של "הכשרת השרץ" ללא היתר”. ערעור שהגישו היזמים לא צלח, והצו נותר על כנו. נציין גם כי בבקשת פרקליטות המדינה פורטו כמה מהפערים הקיימים בין מה שהותר לבין הבנייה הקיימת בפועל ובפרט קיומן של 40 יחידות דיור (לעומת ה 34 שהותרו), אי בניית מרתף חנייה, ואי עמידה בתקן החנייה, שיש לעמוד על קיומו משנהרס הבניין הישן.

2. אזכירכם, כי ביום 4.6.07 קבעה הועדה המקומית כי הבניין, כפי שנבנה בפועל, “נוגד תכנית הבינוי החלה במקום". מטעם זה סרבה הועדה המקומית לבקשת ההיתר שהוגשה לבניין (2007123).

3. ערר שהוגש על ידי יזמי הבניין על החלטת הועדה המקומית נדחה. וועדת הערר המחוזית קבעה: “צדקה הועדה המקומית בהחלטתה השנייה מיום 4.6.07 שלא לתת לעורר את היתר הבנייה המבוקש, שכן זה אינו תואם את התכניות החלות במקום", ואף הוסיפה בגנות היזמים: “אנו מוצאים לנכון להביע את מורת רוחנו מדרך פעולתו של העורר, אשר כאמור בנה את הבניין וכמעט השלימו בסטייה מהיתר הבנייה התקף".

4. על גב כל אלה, אזכירכם כי הרשות המוסמכת חוקרת כיום את בניית המבנה גם מן ההיבט הפלילי.

5. אבקש להזכירכם גם, שטרם באה על פתרונה שאלת השימוש בבניין; בפרט, כשידוע שאין קשר חוזי מחייב עם מכללת שנקר, על השלכות עובדה זו לגבי הצורך לצמצם את מספר הדירות המותר. לא רק זאת, אלא שלא נקבע גם כל מנגנון שיבטיח את קיומו של תנאי האכלוס.

6. אשר על כן, הן על פי צו בית המשפט המוסמך, שאסר על המשך בניית המבנה והשימוש בו, והן על פי החלטות הועדה המקומית וועדת הערר המחוזית, אשר קבעו כי בניית הבניין בארלוזורוב 36 נעשתה בניגוד לתכנית ו/או להיתר, ברור שמבנה זה אינו זכאי לקבלת "טופס 4”, על פי התנאים הקבועים בסעיף 157א לחוק התכנון והבנייה ולפי הוראות כל דין.

7. היות והדברים האמורים לעיל ידועים לכם היטב, יש לקוות (למרות הבדיקה ה"פנימית" התמוהה) שכלל אינכם מעלים על הדעת לפעול למתן "טופס 4", בניגוד לדין.

חג שמח,
עו"ד עפר לרינמן

העתקים:

1.פרקליטות המדינה, המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, עו"ד אבי-טל שלומי
2.משרד הפנים, היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה, מר ארז לביא