חבר המועצה ישראל זינגר מפנה לראש העריייה מר צבי בר שאלות העולות נוכח מעורבותו של מהנדס העיר בהעברת “מוקד שידור” של פלאפון לארלוזורוב 36. להלן נוסח השאילתה:

 

 

 

 

 

לכבוד                                                                              16.5.09                                  

מר דוד בנימין

מנכ”ל העירייה

 

 

הנדון : שאילתות

 

    הנני מתכבד להעביר אליך שאילתות לראש העירייה , אותן אני מבקש להעלות על סדר היום של ישיבת מועצת העיר הקרובה :

 

בתיק הבניין של ארלוזורוב 36 נמצא מכתב ששלח מהנדס העיר לראש אגף למניעת רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה (ראה מכתב מצורף), בו מבקש מהנדס העיר עזרה בשכנוע חברת “פלאפון”  שתעביר “מוקד שידור” שהקימה ללא היתר בדירת מגורים ברחוב לאן 29 לארלוזורוב 36. לאור מכתב זה, ברצוני לשאול:

 

1.     האם זה מתפקידו של מהנדס העיר לתווך בעסקה מסחרית בין שני גופים פרטיים, ללא אינטרס ציבורי נראה לעין? ואם יש כאן אינטרס ציבורי, מהו?

2.     במכתב מציין מהנדס העיר כי מישהו בקש ממנו ליזום את הפנייה לראש האגף – מי הגורם שביקש?

3.     במכתב מציין מהנדס העיר כי מישהו הציע והמליץ לחברת פלאפון להעביר את מוקד השידור לארלוזורוב 36 – מי הגורם שביקש?

4.     כידוע, קיים צו של בית משפט האוסר שימוש ואיכלוס בארלוזורוב 36 וקיימת החלטה של ועדת הערר המחוזית הקובעת שהבניין בארלוזורוב 36 הינו בסטייה מהתב”ע ולפיכך לא ניתן להוציא לבניין טופס 4. על כן, מדוע מקדם מהנדס העיר תוכנית המחייבת חיבור הבניין לחשמל?

5.     האם עומדת בעינה התחייבות העירייה, שלא להוציא לבניין טופס 4, כל עוד הצו השיפוטי  בתוקף?

 

בכבוד רב ,

ישראל זינגר

חבר מועצת העיר

 

העתקים : חברי מועצת העיר

              חברי ועדת בנין עיר

              אדר’ חיים כהן, מהנדס העיר