היתר בנייה שניתן ליזמים בארלוזורוב 36 ברמת-גן אפשר תוספת 3 קומות לבניין קיים וקבע שאם ייהרס מסיבה כלשהי הבניין הקיים יש לבנות בניין חדש מעל מרתף חניה. בפועל, עם תחילת העבודות נהרס הבניין הישן למעט קיר החזית שפונה לארלוזורוב והבניין החדש נבנה ללא מרתף חניה. היזמים פנו לועדה המקומית ובקשו שזו תיתן להם היתר חדש שישקף את המצב החדש. בתחילה, נענתה הועדה המקומית לבקשה אולם כחודשיים אחר כך חזרה בה והחליטה לדחות את הבקשה שכן היא אינה תואמת את התוכנית החלה על המגרש. למרות דחיית הבקשה, המשיכו היזמים בבנייה ורק למעלה מחצי שנה אחר כך (בתחילת 2008) הגישו לועדת הערר המחוזית ערר על החלטת הועדה המקומית. בימים האחרונים החליטה ועדת הערר לדחות את  הבקשה תוך מתיחת ביקורת על אופן פעולתם של היזמים.

בבואה להחליט בערר דנה הועדה בשאלה האם מצב הבנייה הקיים תואם את התוכניות החלות על המגרש או שיש לראות את הבניין הישן כמי שנהרס דבר היוצר מצב תכנוני חדש המחייב את בניית הבניין החדש מעל מרתף חנייה. ועדת הערר ציינה שכבר קבעה בעבר במקרים אחרים כי אם נבנה מחדש כל או רוב המערך הקונסטרוקטיבי יש להתייחס לבניין כאל בניין חדש. למרות זאת, בעניין ארלוזורוב 36 בקשה הועדה לקבוע מבחן אחר: האם השארת הקיר שנותר מהבניין הישן מנעה בניית מרתף חניה לבניין החדש בגודל מספק, בתוספת עלות סבירה ומבלי לפגוע ביציבות הקיר?

בפני ועדת הערר הופיע מטעם הועדה המקומית המהנדס בלס שקבע שהמבחן אותו הציבה הועדה מתקיים במלואו. דהיינו, הקיר שנותר מהבניין הישן לא מנע בניית מרתף חניה לבניין החדש בגודל מספק, בתוספת עלות סבירה ומבלי לפגוע ביציבות הקיר. מנגד, הגישו היזמים חוות דעת כתובה בלבד שלדעת הועדה אינה כוללת טענה מנומקת ומבוססת שסותרת את חוות דעתו של המהנדס בלס. הועדה אמצה את חוות דעתו של המהנדס בלס וקבעה שיש לראות בבניין הישן כבניין שנהרס ומכאן שהבניין שנבנה צריך להבנות מעל מרתף חניה. לפיכך, דחתה הועדה את ערר היזמים תוך שהיא מביעה את מורת רוחה מכך שהיזמים עשו דין ובנו בניין חדש וכמעט השלימו אותו בסטיה מהיתר הבנייה התקף.

ועדת הערר לא נדרשה לדיון בסוגיות אחרות שעלו בעניין ארלוזורוב  36 והנוגעות לשימוש המיועד ולמספר יחידות הדיור ולהשלכה של סוגיות אלו על תקן החניה הנדרש.  אלה סוגיות חשובות שסביר שתעלינה בהליכים הבאים בעניין.

יוזכר שבמקביל להליך בועדת הערר המחוזית הגישה פרקליטות המדינה בקשה לצו להפסקת עבודות ושופט בית המשפט לעניינים מקומיים אריה אטיאס אישר בקשה זו והבנייה באתר חדלה באוגוסט 2008. היזמים הגישו על החלטה זו ערר שנדון בבית המשפט המחוזי בפני השופטת צ’רניאק שאשרה הסכם פשרה שהושג בין היזמים לפרקליטות ושקובע שהצו יישאר על כנו אלא אם כן יוכשר הבניין בהליכים תכנוניים ו/או יהיה פסק דין חלוט בהליכים משפטיים נגד החלטת ועדת הערר שיקבע שיש לתת ליזמים את ההיתר נשוא החלטת ועדת הערר.

ועד תושבי שכונת גן הקופים מסר בתגובה: התושבים ממשיכים לעקוב בדריכות באמצעות עו"ד עפר לרינמן אחר ההתפתחויות האחרונות והם מקוים שהן תתרומנה להשגת פתרון בסוגיית ארלוזורוב 36 באופן שיבטיח שצורכי החניה של ארלוזורוב 36 יבואו על סיפוקם המלא בתחומי המגרש הפרטי מבלי לגרום לעומס חניה ומבלי לפגוע בנכסים ציבוריים כמו גן הקופים.

 לצפייה בהחלטת ועדת הערר