פרקליטות המדינה הגישה ב 26.5.08 לבית המשפט לעניינים מקומיים ברמת-גן בקשה ליתן צו להפסקת העבודות בארלוזורוב 36 ברמת-גן וכן צו למניעת שימוש במבנה. על הבקשה חתום עו"ד אבי-טל שלומי, סגן בכיר א’ לפרקליט המדינה מהמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה.

הבקשה קובעת כי מטרתה "לעצור את העבודות הבלתי חוקיות המתבצעות במקרקעין ולמנוע יצירתן של עובדות מוגמרות ובכלל זה אכלוס ושימוש במבנה תוך פגיעה משמעותית בסביבה המיידית ובאיכות חיי התושבים, בין היתר, בשל החשש הממשי ממצוקת חניה שתיווצר עקב הימנעות מבנייתו של מרתף החניה במבנה".

הפרקליטות ערה למצב המתקדם של הבנייה אך קובעת כי "המקרה הנדון הוא ממן המקרים המובהקים, המצדיקים את העדפת האינטרס הציבורי שבאכיפת דיני התכנון והבניה, הפסקת העבודה הבלתי חוקית ומניעת יצירת עובדות מוגמרות בשטח, על פני האינטרסים הכספיים והאישיים של המשיבים, אשר נטלו על עצמם "סיכון עיסקי" בכך שבנו את הבניין בלא היתר ותוך התעלמות מהוראות מפורשות בתוכניות החלות ובהיתר שניתן מכוחן".

הבקשה מציינת שמערכת האכיפה של הועדה המקומית פעלה "מתוך דגש על מציאת פתרון שיכשיר את המצב הקיים ומתוך מה שנראה כ"השלמה" עם העובדות שנקבעו בשטח תוך ויתור על הצד המניעתי". בכך התייחסה הבקשה לבחינת "הקמת חניון ציבורי תת-קרקעי בשטח ציבורי בקרבת מקום ותוך פגיעה בגן ציבורי הקיים מזה שנים (הוא גן הקופים) על כל המשתמע מכך", דבר שאפשר עד כה את המשך הבנייה הבלתי חוקית. הפרקליטות דוחה גישה זו וקובעת כי "חומרתו של המקרה הנדון, הן מבחינת תכליות התכנון, הן מבחינת היבטי שלטון החוק, הן משום שמדובר בעבירה המבוצעת על רקע כלכלי, והן בשל ההשלכות הקשות שתיוודענה לבנייה הבלתי חוקית" מחייבות את הפסקת העבודות לאלתר.

ועד תושבי שכונת גן הקופים קבל בסיפוק רב התפתחות זו וציין שיש בה כדי להחזיר את האמון במערכת אכיפת החוק
במדינת ישראל.

 לצפייה בבקשה לצו הפסקה שיפוטי של הפרקליטות לחצו כאן